"Panelex", ul. Zawiła 53, tel. 601 939 939 / 12 269 00 26 ul. Zakopiańska 58v, tel. 601 676 676 / 12 357 66 36

Regulamin

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r. 

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

„PANELEX”

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.panelex.pl oraz www.najtanszepanele.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

1.2 Właścicielem Sklepu jest firma „Krak Poll Panelex Michał Grzybowski” z siedzibą w Krakowie, ul. Zawiła 53, 30-390 Kraków o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9442040432, numerze REGON: 356583313, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ……….. zwana w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”.

1.3. Sprzedawca za pomocą Sklepu zawiera z „Kupującym” – będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną - umowę sprzedaży „Towarów” prezentowanych za jego pośrednictwem. Sprzedaż dokonywana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Zawarcie umowy

2.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Kupujący za pośrednictwem strony internetowej www.panelex.pl lub www.najtanszepanele.pl, powinien dokonać wyboru danego towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty dostępne na stronie. Kupujący powinien również zaakceptować treść regulaminu.

2.2 Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  • Firefox w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  • Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

2.5. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2.6. Wszystkie produkty znajdujące się na stronie Sklepu są fabrycznie nowe.

2.7. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu zamówienia wyśle, na podany przez Kupującego adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie wraz ze wszystkimi istotnymi elementami zamówienia oraz niezbędnym informacjami.

 

3. Wykonanie Umowy

3.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar za pomocą operatora pocztowego. Standardowy czas realizacji zamówienia to 2-14 dni roboczych. Kupujący może również odebrać Towar osobiście lecz ceny sklepowe są wyższe niż ceny internetowe.

Koszt wysyłki paleta do 800 kg do 1,4mb długosci -  129zł

Koszt wysyłki paleta pow.800kg lub pow 1,4 mb długości - 199zł

Przy kwocie zakupu powyzej 9500zł wysyłka GRATIS !!!**

Wszystkie zamówienia będą realizowanie po wcześniejszej wpłacie łącznej wartości zamówienia na konto bankowe:

46 1140 2017 0000 4702 0891 6399

3.2. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

a.  przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy przed dostarczeniem towaru. Przy tym rodzaju zapłaty Sprzedawca zobowiązuję się, że po wpłynięciu należności na właściwe konto bankowe towar zostaje wysłany do Kupującego wraz z fakturą VAT lub paragonem potwierdzającym dokonanie transakcji.

b.    zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Kupujący płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk w siedzibie Sprzedawcy.

 

4. Reklamacje

4.1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.

4.2. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: Krak Poll Panelex Michał Grzybowski, ul. Zakopiańska 52 A, 30-418 Kraków, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.

4.3. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Kupującemu, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5.2. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej Kupujący powinien w terminie 30 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: Krak Poll Panelex Michał Grzybowski, ul. Zakopiańska 52 A, 30-418 Kraków.

5.3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),  niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

5.6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5.7. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: Krak Poll Panelex Michał Grzybowski, ul. Zakopiańska 52 A, 30-418 Kraków niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Kupujący składający zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.  926 ze zm.).

6.2. Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

6.3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.

6.4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie www.panelex.pl oraz www.najtanszepanele.pl. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

 7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014r.

7.3. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu co najmniej na 7 dni przed datą wejścia w życie tych zmian. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

7.4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

7.5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)

7.6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

-    Adresat:     Krak Poll Panelex Michał Grzybowski” z siedzibą w Krakowie, ul.

                        Zakopiańska 52 A, 30-418 Kraków

 

 

-    Ja ……………………..……… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

 

sprzedaży następujących rzeczy……………………………………….…………..…...

 

 

-    Data zawarcia umowy ……………………. Data odbioru towaru ..……..….…………

 

 

-    Imię i nazwisko konsumenta..………………………………………………………….

 

 

-    Adres konsumenta ……………………………………………………………………..

 

 

-    Podpis konsumenta ………………………….………………..………………………..

 

 

 

 

 

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014 r. 

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO

„PANELEX”

 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.panelex.pl oraz www.najtanszepanele.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

1.2 Właścicielem Sklepu jest firma „Krak Poll Panelex Michał Grzybowski” z siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 52 A, 30-418 Kraków o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9442040432, numerze REGON: 356583313 zwana w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”.

1.3. Sprzedawca za pomocą Sklepu zawiera z „Kupującym” – będącym osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną posiadającą zdolność prawną - umowę sprzedaży „Towarów” prezentowanych za jego pośrednictwem. Sprzedaż dokonywana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zawarcie umowy

 

2.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Kupujący za pośrednictwem strony internetowej www.panelex.pl lub www.najtanszepanele.pl, powinien dokonać wyboru danego towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty dostępne na stronie. Klient powinien również zaakceptować treść regulaminu.

2.2 Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

2.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  • Firefox w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  • Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

2.5. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2.6. Wszystkie produkty znajdujące się na stronie Sklepu są fabrycznie nowe.

2.7. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury VAT lub paragonu potwierdzającego dokonanie transakcji.

2.8. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu zamówienia wyśle, na podany przez Kupującego adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie wraz ze wszystkimi istotnymi elementami zamówienia.

2.9. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży towaru dochodzi w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 2.8.

 

3. Wykonanie Umowy

3.1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar za pomocą operatora pocztowego. Standardowy czas realizacji zamówienia to 2-14 dni roboczych. Kupujący może również odebrać Towar osobiście lecz ceny sklepowe są wyższe niż ceny internetowe.

Ceny internetowe obowiązują tylko przy wysyłce !!!

Koszt wysyłki paleta do 800 kg do 1,4mb długosci -  129zł

Koszt wysyłki paleta pow.800kg lub pow 1,4 mb długości - 199zł

Przy kwocie zakupu powyzej 9500zł wysyłka GRATIS !!!**

Wszystkie zamówienia będą realizowanie po wcześniejszej wpłacie łącznej wartości zamówienia na konto bankowe:

46 1140 2017 0000 4702 0891 6399

3.2. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

a.  przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy przed dostarczeniem towaru. Przy tym rodzaju zapłaty Sprzedawca zobowiązuję się, że po wpłynięciu należności na właściwe konto bankowe towar zostaje wysłany do Kupującego wraz z fakturą VAT lub paragonem potwierdzającym dokonanie transakcji.

b.    zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Kupujący płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk w siedzibie Sprzedawcy.

 

4. Reklamacje

4.1. Kupujący powinien w obecności pracownika operatora pocztowego, sprawdzić czy przesyłka nie zawiera uszkodzeń spowodowanych transportem. Jeżeli okaże się, że towar ma uszkodzenia, Kupujący powinien zadbać aby sporządzono w jego obecności protokół reklamacyjny. Ewentualne uszkodzenia opakowania należy niezwłocznie zgłosić operatorowi pocztowemu oraz skontaktować się ze Sprzedawcą.

4.2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji towaru w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia jego niezgodności z umową nie później jednak niż w terminie 2 lat od wydania towaru. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

4.3. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy:  ul. Zakopiańska 52 A, 30-418 Kraków, podając dokładnie swoje dane oraz informacje o reklamowanym towarze, równocześnie opisując szczegółowo niezgodność towaru z umową.

4.4. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Jeżeli uznanie reklamacji uzależnione jest od ekspertyzy serwisu producenta Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na czas rozpatrzenia reklamacji.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

5.2 Kupujący aby skorzystać z prawa, o którym mowa powyżej składa stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwracany towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Zapłacona cena zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

 

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Kupujący składający zamówienie wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.  926).

6.2. Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

6.3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę będzie otrzymywał informacje o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.

6.4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie www.panelex.pl oraz www.najtanszepanele.pl. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

 

7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013r.

 

7.3. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do już zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.

7.4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

7.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy ustaw szczególnych.